Sales Report!

1. Các công việc triển khai trong tuần:

a. Số cơ hội mới

b. Số hợp đồng mới

c. Tổng giá trị hợp đồng ký mới

d. Tổng số dự án đang triển khai

e. Dự án đã hoàn thành trong tuần

f. Dự án dự kiến sắp hoàn thành

2. Các vấn đề thách thức gặp phải

3. Các đề xuất và giải pháp

4. Kế hoạch công việc tuần tới