[SaoKim PMS] Hướng dẫn cách khởi tạo dự án mới và mời thành viên tham gia dự án

PMS

SaoKimPMS / Phần mềm PMS

Hướng dẫn cách khởi tạo dự án mới và mời thành viên tham gia dự án dành cho nội bộ nhân viên Sao Kim.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Hướng dẫn cách khởi tạo dự án mới và mời thành viên tham gia dự án dành cho nội bộ nhân viên Sao Kim.

Views

  • 482 Total Views
  • 482 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+