[SaoKim PMS] Hướng dẫn Cách chỉnh sửa thông tin dự án và khách hàng đã khởi tạo

PMS

SaoKimPMS / Phần mềm PMS

Hướng dẫn nội bộ dành cho nhân viên Sao Kim khi sử dụng phần mềm PMS

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Hướng dẫn nội bộ dành cho nhân viên Sao Kim khi sử dụng phần mềm PMS

Views

  • 501 Total Views
  • 501 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+