QUY ĐỊNH CHẤM CÔNG

Public / Sao Kim

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2.  M1: Quá 15 phút ph ạ t 30,000 đ ồ ng  M2: Trên 30 phút ph ạ t 50,000 đ ồ ng  M3: trên 1 ti ế ng ph ạ t ½ ngày lương Đ: Ra ngoài không báo cáo trên Amis: ph ạ t 10,000 đ ồ ng/ l ầ n O: Ngh ỉ không lý do  O1: Ngh ỉ không lý do ½ ngày: ph ạ t 60,000 đ ồ ng  O 2: ngh ỉ không lý do 1 ngày: ph ạ t 02 ngày lương E: Không quét vân tay ch ấ m công ph ạ t 30,000 đ ồ ng/ l ầ n V: V ề khi chưa k ế t thúc gi ờ làm vi ệ c mà không báo cáo  V1: T ừ 15 phút ph ạ t 30,000 đ ồ ng  V2: T ừ 30 phút ph ạ t 50,000 đ ồ ng  V3: T ừ 1 ti ế ng ph ạ t ½ ngày lương. CÔNG TY TNHH GI Ả I PHÁP THƯƠNG HI Ệ U SAO KIM

1. QUY Đ Ị NH CH Ấ M CÔNG QUÉT VÂN TAY B ắ t đ ầ u t ừ ngày 01/11/2013 toàn b ộ cán b ộ nhân viên Công ty TNHH Gi ả i Pháp Thương Hi ệ u Sao Kim khi đi làm đ ề u ph ả i th ự c hi ệ n ch ấ m công b ằ ng quét vân tay. 1. Th ờ i gian ch ấ m công vân tay: Đ ầ u gi ờ sáng: 08h Cu ố i gi ờ sáng: 12h Đ ầ u gi ờ chi ề u : 1 3h Cu ố i gi ờ chi ề u: 18h 2. Ch ấ m công v ằ ng quét vân tay 2.1 Nhân viên khi đ ế n công ty làm vi ệ c ph ả i th ự c hi ệ n quy đ ị nh ch ấ m công b ằ ng quét v ấ n tay. Có th ể ch ấ p nh ậ n không quét vân tay khi nhân viên đang th ự c hi ệ n công vi ệ c mà không v ề k ị p, nhưng nhân viên ph ả i báo trên ph ầ n m ề m qu ả n lý nhân s ự Amis trư ớ c khi ra ngoài đ ể theo dõi gi ờ v ề ho ặ c báo cáo c ấ p trên. 2.2 Nhân viên c ầ n gi ả i quy ế t công vi ệ c trư ớ c khi đ ế n công ty quét vân tay thì ph ả i c ậ p nh ậ t báo cáo trên Amis và trình bày rõ lý do xin đ ế n mu ộ n. 2.3 Nhân viên xin phép đi mu ộ n ph ả i thông báo cho ngư ờ i qu ả n lý tr ự c ti ế p và nhân viên hành chính (ph ụ trách ch ấ m công) v ề vi ệ c xin đi mu ồ n t ừ chi ề u hôm trư ớ c ho ặ c mu ộ n nh ấ t là trư ớ c gi ờ làm vi ệ c, t ừ 8h05 tr ở đi, nhân viên m ớ i báo cáo thì v ẫ n tính là ph ạ m l ỗ i đi làm mu ộ n. Ngay c ả trư ờ ng h ợ p đ ã b ị tính đi làm mu ộ n thì nhân viên v ẫ n b ắ t bu ộ c ph ả i xin phé p. 2.4 Nhân viên ch ỉ đư ợ c phép xin đi làm mu ộ n 1 l ầ n/ tu ầ n. N ế u đ ã xin đi mu ộ n r ồ i, nh ữ ng l ầ n sau có xin phép c ũng v ẫ n tính là ph ạ m l ỗ i đi mu ộ n, tr ừ các trư ờ ng h ợ p đ ặ c bi ệ t ph ả i đư ợ c s ự cho phép c ủ a Giám đóc. 2.5 Th ờ i gian nhân viên xin phép đi mu ộ n không quá 30 p hút (tr ừ trư ờ ng h ợ p có s ự cho phép c ủ a Giám đ ố c), trên 30 phút s ẽ b ắ t đ ầ u tính l ỗ i đi mu ộ n. Nhân viên đi mu ộ n t ừ 1 ti ế ng tr ở lên s ẽ tính là ngh ỉ không lý do ½ ngày. 2.6 Trong gi ờ làm vi ệ c, nhân viên c ầ n gi ả i quy ế t công vi ệ c ngoài văn ph òng công ty, khi ra n goài ph ả i báo cáo lý do trên Amis . 3. Quy đ ị nh v ề x ử ph ạ t M: Đi mu ộ n

Views

 • 560 Total Views
 • 420 Website Views
 • 140 Embeded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 63 saokim.net
 • 3 207.148.79.219:8069