Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn về xây dựng Quy trình dành cho các trưởng bộ phận

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 02:41, 28/08/2019 278 lượt xem

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHO SAO KIM


Bước 1: Liệt kê tất cả các công việc cần triển khai của bộ phận

Bước 2: Trưởng bộ phận viết quy trình chuẩn (SOP) cho các công việc của nhóm mình

Bước 2B. Visualize quy trình bằng phần mềm (BMP hoặc Process Maker) 

Bước 3: Họp với bộ phận liên quan để thảo luận và hoàn thiện quy trình

Bước 4: Giám đốc phê duyệt quy trình chuẩn

Bước 5: Công bố bộ quy trình 

Bước 6: Đào tạo và áp dụng quy trình chuẩn


NỘI DUNG FORMAT QUY TRÌNH

Đối với quy trình thao tác chuẩn quản lý bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

-  Mục đích;

- Phạm vi áp dụng;

- Trách nhiệm;

- Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt;

- Nội dung thực hiện;

- Lưu trữ hồ sơ;

- Tài liệu liên quan;

- Tài liệu tham khảo.


Đối với quy trình thao tác chuẩn kỹ thuật bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- Mục đích;

- Phạm vi áp dụng;

- Trách nhiệm;

- Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt;

- Nguyên lý;

- Trang thiết bị và vật tư;

- Kiểm tra chất lượng;

- An toàn;

- Nội dung thực hiện

- Diễn giải kết quả và báo cáo;

- Lưu ý (cảnh báo);

- Lưu trữ hồ sơ;

- Tài liệu liên quan;

- Tài liệu tham khảo


Để tham khảo mẫu 1 bản quy trình, tải tại đây  https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ISO/View_Detail.aspx?ItemID=1597


Các yếu tố cần tránh  (sai lệch giữa Con người - Hệ thống - Quy trình)  https://expertis.vn/thiet-lap-quy-trinh-trong-doanh-nghiep-de-quan-ly-hieu-qua/


Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Thông tin kiến thức về thị trường, ngành các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Sao Kim Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:41, 28/08/2019
Seen: 278 times
Last updated: 02:41, 28/08/2019